VERZEKERINGEN

 

Schade melden

Contactpersoon verzekeringen: Jan.

 

Als er sprake is van schade die gedekt wordt door de verzekering van Jong Nederland kunt u bij ons een schadeformulier aanvragen. De schade wordt via het landelijk bureau van Jong Nederland gemeld bij verzekeraar. Lees voordat je de schade meldt de onderstaande informatie over de verzekeringen goed door!

Ongevallenverzekering

Voor alle leden, leiding, hulpkrachten, beroepskrachten, bestuursleden, kortom voor al deze, die zich inspannen voor Jong Nederland is er de collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering geldt bij overlijden, algeheel blijvende invaliditeit, geneeskundige kosten en tandheelkundige kosten. De laatste twee rubrieken gelden alleen wanneer de eigen ziektekostenpolis geen vergoeding kent.

 

Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn uitsluitend verzekerd indien en voor zover geen vergoeding uit hoofde van een andere verzekering of zorgverzekering kan worden gemaakt. Een eigen risico krachtens de zorgverzekering komt ook niet voor vergoeding in aanmerking.

De kosten ten aanzien van een beschadigd element ten gevolge van een ongeval is verzekerd voor zover de behandeling direct na het ongeval plaatsvindt. Indien de feitelijke behandeling wordt uitgesteld, zal niettemin uitkering kunnen geschieden indien een verklaring van de tandarts wordt overlegd, vermeldend het aantal beschadigde elementen, dat in de toekomst tandheelkundige behandeling behoeft alsmede hoeveel de kosten hiervan bedragen en hoeveel de kosten zouden bedragen indien de behandeling wel meteen zou geschieden. Verzekerd bedrag is maximaal € 150,00 per element. 

Nuttig om te weten: de ongevallenverzekering is een sommenverzekering en keert dus ook uit wanneer men meerdere dekkingen heeft afgesloten. Ook als er niemand voor het ongeval aansprakelijk kan worden gesteld.

De WA Verzekering

WA Verzekering: ook wel genoemd aansprakelijkheidsverzekering. Onder die polis zijn verzekerd alle afdelingen van Jong Nederland en dan met name de leden, leiding, hulpkrachten, beroepskrachten, bestuursleden, kortom al deze, die zich inspannen voor Jong Nederland. 

De WA verzekering zit iets anders in elkaar dan de ongevallenverzekering omdat er bij de WA verzekering sprake moet zijn van ‘schuld’. Wanneer er door toedoen van een lid, leiding, etc., schade aan een ander of aan de eigendommen van een ander wordt toegebracht en de veroorzaker daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, kan de hulp van deze polis worden ingeroepen. 

Let op: er moet dus sprake zijn van schuld bij de veroorzaker! En er zijn natuurlijk situaties te bedenken dat er wel sprake is van een schade, maar geen sprake van schuld. Denk maar bijv. aan overmacht. In zo’n geval is er dus geen sprake van aansprakelijkheid en draagt ieder zijn eigen schade, zo zegt de Wet. 

De verzekerde bedragen in de Aansprakelijkheidspolis zijn € 1.250.000,== per aanspraak en € 2.500.000,== max. per jaar. Voor schade aan zaken geldt een eigen risico van € 100,== per aanspraak. Voor schade aan personen, dus toegebrachte letselschade, geldt geen eigen risico. 

Ook verzekerd is schade aan zaken, waaronder gebouwen en terreinen, veroorzaakt in de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem, voor een korte periode deze zaken in bewaring, in bewerking, bruikleen, huur, reparatie, ten vervoer of om welke reden dan ook onder zich had, het zgn. opzichtrisico. Hiervoor geldt een risico van € 125,00 per aanspraak en een maximum verzekerd bedrag van € 25.000,00 per aanspraak. 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van de verzekerde organisaties en verzekeringnemer zelf. Belangrijk: het kan onder omstandigheden voorkomen dat een schade óók gemeld moet worden bij de eigen WA particulier verzekeraar. De eigen WA Particulier verzekeraar én de verzekeraar van Jong Nederland zullen de schade dan samen, ieder voor hun deel afwikkelen. De verzekeraar van Jong Nederland behoudt daarbij wel de regie. 

Rijden met motorvoertuigen is niet verzekerd: onder deze WA polis is het rijden met motorvoertuigen uitgesloten. Schade veroorzaakt met een auto of motorrijwiel of bromfiets, dient dus bij de eigen auto/motor/bromfietsverzekeraar te worden gemeld.

Jong Nederland Reispolis

En als we op Ardennenweekend gaan dan is er de speciale JN Reispolis. Een verzekering die dekking biedt bij schade of verlies van bagage, óók fietsen, en geneeskundige kosten. Verder blijft de collectieve Ongevallen en de collectieve WA verzekering natuurlijk ook gewoon van kracht. 

In de premie is het risico van ‘gevaarlijke sporten’ standaard opgenomen. Alle deelnemers en begeleiders zijn op één polis verzekerd!

 

 *Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle premies zijn exclusief poliskosten en 9,7% assurantiebelasting.